Kabuki Japanese Restaurant Map


Kabuki Japanese Restaurant

Tivoli Village
400 S. Rampart Blvd.
Las Vegas NV 89145
685-7776

More Information for Kabuki Japanese Restaurant